میکسر بتن خود بارگیری AS-5.5 برای جمهوری دموکراتیک کنگو آماده شد

Aimix میکسر بتن خود بارگیری AS-5.5 برای جمهوری دموکراتیک کنگو آماده شد

Aimix میکسر بتن خود بارگیری AS-5.5 در دسامبر 2021 به جمهوری دموکراتیک کنگو آماده شد. این اولین مجموعه میکسر خود بارگیری است که به این کشور صادر شد. مشتریان ترجیح دادند به ما اعتماد کنند و تصمیم گرفتند دستگاه را از آن بخرند Aimix گروه. در ابتدا مشتری فقط ارسال می کرد…

ادامه مطلب